Gemeente Neerpelt

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

Korte beschrijving van het GRS

Op 26 januari 2006 werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurpan Neerpelt (GRS Neerpelt) goedgekeurd. Deze goedkeuring werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2006.

Het GRS Neerpelt heeft een hele goedkeuringsprocedure doorlopen. Het werd in ruim overleg met het beleid en de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening opgesteld. Met de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) werd regelmatig overleg gepleegd. De gemeenteraad werd tijdens het totstandkomingsproces tweemaal zeer ruim geïnformeerd over de stand van zaken en de inhoud van het structuurplan.

In de zitting van de gemeenteraad van 25 april 2005 werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voorlopig aanvaard. Tijdens het openbaar onderzoek (van 17 mei 2005 tot 16 augustus 2005) werden drie publieke hoorzittingen georganiseerd die telkenmale met ruime belangstelling gevolgd werden. Naar aanleiding van dit openbaar onderzoek werden 9 verschillende schriftelijke bezwaarschriften en 4 adviezen ingediend. De adviezen en bezwaarschriften werden gebundeld en behandeld door de GECORO.

Dit advies heeft samen met de resultaten van het openbaar onderzoek geleid tot een bijsturing van het voorontwerp. Het aangepast voorontwerp werd op 28 november 2005 definitief aanvaard door de gemeenteraad, waarna het integrale dossier ter goedkeuring werd overgemaakt aan de provincie Limburg. De provincie keurde het GRS uiteindelijk goed in de zitting van 26 januari 2006 van de bestendige deputatie.

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan, specifiek met betrekking tot ruimtelijke ordening. De gemeente geeft in haar structuurplan weer hoe ze in de toekomst met de ruimte binnen haar grondgebied en aansluitende gebieden wil omgaan. In globale lijnen wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de gemeente vastgelegd. Het GRS doet echter geen uitspraken op perceelsniveau. Het structuurplan geeft de visie op het geheel van de gemeente weer. Het vormt een basis voor later op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en verordeningen, die wel over specifieke percelen uitspraken doen.
Hierna vindt u de integrale tekst van het GRS Neerpelt terug. U kan er de volledige tekst raadplegen, alle kaartjes en tekeningen bekijken en het goedkeuringsbesluit van de bestendige deputatie lezen.

Documenten

 
  • Afdrukken
  • Doorsturen