Gemeente Neerpelt

Ruimtelijke ordening

De dienst Ruimtelijke ordening houdt zich bezig met het ruimtelijk beleid: bouwen, verbouwen, verkavelen, wonen,... Ze behandelt o.a. de administratieve afhandeling van stedenbouwkundige vergunningen (de zogenaamde bouwvergunningen), verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten.

Ruimtelijke planning omvat het scheppen van de kaders waarin de stedenbouwkundige ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de gemeentelijke visie over de ontwikkeling van de gemeente weer. Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) zijn verfijningen van het Gewestplan. Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) geven uitvoering aan het Ruimtelijk Structuurplan Neerpelt (RSN) leggen de stedenbouwkundige voorschriften vast.

Neerpelt beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, Notarissen- en makelaarskantoren kunnen een stedenbouwkundig uittreksel opvragen om de kopers optimaal te informeren. Voor het afleveren van een stedenbouwkundig uittreksel over een onroerend goed is per perceel of groep van percelen aan elkaar grenzend en bij elkaar horend een retributie te betalen van 100 euro.

Verder worden socio-economische vergunningen op de dienst ruimtelijke ordening behandeld.

Onder deze rubriek vindt u ook informatie over volgende onderwerpen:

  • Afdrukken
  • Doorsturen