Fusie: veelgestelde vragen

Welke zijn de voordelen van een fusie voor de gemeente?

Schaalvoordelen, wat betekent dat precies?

Wat zal er voor mij als burger veranderen?

Komt er één enkel gemeentehuis voor de fusiegemeente?

Vanaf wanneer zijn Neerpelt en Overpelt één gemeente?

Hoe gaat dit met de verkiezingen in zijn werk?

Wie wordt burgemeester?

Betekent een fusie ook dat er meer politieke mandaten te verdelen zijn?

Is het 100% zeker dat de fusie er komt?

Wat zal er met de 500 euro per inwoner gebeuren?

Neerpelt en Overpelt heffen verschillende belastingen. Hoeveel zal ik moeten betalen?

Wat gebeurt er met identieke straatnamen in beide gemeenten?

Welke wordt de nieuwe naam van de gemeente?

Krijgt de nieuwe gemeente ook een nieuwe postcode?

Waarom is er geen referendum georganiseerd?

Zit de fusiegemeente niet met te veel personeel?

Komen er hoorzittingen/inspraakmomenten?

Moeten verenigingen en ondernemingen bij de fusie een melding maken van de adreswijziging aan het Belgisch staatsblad?

Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam of het busnummer wijzigt een melding maken aan het Belgisch staatsblad?

Gaan de verbouwingswerken aan het gemeentehuis van Overpelt verder?

Waar zullen de zittingen van de nieuwe gemeenteraad plaatsvinden?

Moeten verenigingen die in beide gemeenten bestaan ook fusioneren?

Moeten alle inwoners een nieuwe identiteitskaart en/of reispas?

Brengt een fusie ook kosten mee?

Indien mijn straatnaam wijzigt, moet ik dan zelf alles regelen en bekostigen? Of kan de 500€/inwoner hiervoor gebruikt worden?

Mag je kiezen waar je begraven wordt, zonder bij te betalen?

Indien de fusie er komt, hoe zit het dan met de omleidingsweg?

Op basis van welke studie wordt de fusie doorgevoerd?

In de toekomst zal het gemeentehuis steeds meer digitaal worden maar kunnen we ook nog terecht op het gemeentehuis?

Blijven beide centra van Neerpelt en Overpelt bestaan?

Hoe worden de vergaderingen van de gemeenteraad georganiseerd na de datum van de definitieve beslissing tot fusie en tot de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 1 januari 2019?

Wat zal er veranderen aan de subsidiëring van het verenigingsleven?

Zullen de gehuchten ook belangrijk zijn in de nieuwe fusiegemeente?

Blijft de halteplaats in Overpelt bestaan?

Hoe zien de volgende gemeenteraadsverkiezingen eruit?

 

Welke zijn de voordelen van een fusie voor de gemeente?

Door een fusie van Neerpelt en Overpelt ontstaat centraal in Noord-Limburg een nieuwe grote gemeente die we in Limburg op de kaart zetten. Dat creëert mogelijkheden die we nu niet hebben. De fusie zal leiden tot een krachtige en efficiënte organisatie die de goede dienstverlening voor haar inwoners nog verder zal versterken. Samen staan we als lokaal bestuur sterker en dat is met het oog op de uitdagingen van de toekomst belangrijk voor de inwoners.

 • Voor de inwoners kunnen we de bereikbaarheid van de dienstverlening maximaal uitbouwen.
 • De organisatie wordt sterker gemaakt, minder kwetsbaar en minder afhankelijk van een kleine personeelsbezetting. Dossiers kunnen op die manier vlotter afgehandeld worden.
 • Door samenvoeging van het personeel van de twee gemeentebesturen zullen medewerkers zich kunnen specialiseren in bepaalde domeinen. Deze doorgedreven ‘terreinkennis’ komt ten goede van de inwoners.
 • De uitdagingen voor de toekomst zijn groot. Als grote gemeente zullen we daar beter voor gewapend zijn. Zo kunnen we de verwachtingen over digitalisering en online dienstverlening beter inlossen en tegelijkertijd nog beter rekening houden met mensen die nog niet zo vlot zijn met online toepassingen.
 • Een fusie zorgt bovendien voor een financieel sterke gemeente. Beide besturen hebben momenteel hun zaken goed op orde, maar in economisch moeilijke tijden en met de uitdagingen van de toekomst op de plank, is extra financiële slagkracht geen overbodige luxe. Door te fusioneren kan de fusiegemeente, enkel indien de definitieve beslissing tot samenvoeging nog in 2017 genomen wordt, rekenen op een schuldafbouw van 500 euro per inwoners van de Vlaamse Overheid.

Zo kan de nieuwe gemeente met een bijzonder lage schuldgraad uit de startblokken schieten. Dat schept ruimte voor projecten die de gemeenten afzonderlijk nauwelijks of niet zouden aankunnen.

 

Schaalvoordelen, wat betekent dat precies?

Een schaalvoordeel is het economische voordeel dat gerealiseerd wordt door op grotere schaal werkzaam te zijn. Dit bereiken we door het halveren van het aantal te voeren aankoopprocedures voor een groter aantal gebruikers, minder mandatarissen etc. Grotere hoeveelheden aankopen leidt ook tot een goedkopere prijs per stuk. Een voorbeeld: jij koopt een broek en ik koop een broek, elk aan volle prijs. Maar wie twee broeken koopt, krijgt de tweede aan de helft van de prijs. Samen twee broeken kopen kost dus minder.

 

Wat zal er voor mij als burger veranderen?

In het dagelijkse leven zal je in eerste instantie weinig merken van een fusie. De bakker in je dorp blijft zijn brood dagelijks bakken. Enkele noodzakelijke aanpassingen, zoals mogelijk een nieuwe straatnaam, zullen doorgevoerd worden.

Op termijn zal je als burger de voordelen plukken van een grotere beleidscapaciteit, wat betekent dat het gemeentebestuur in staat is om meer en beter beleid te voeren ten voordele van iedereen: gezinnen, scholen, verenigingen, jeugd, senioren,… Bovendien zal een groter bestuur beter kunnen wegen op de besluitvorming op hogere niveaus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grote mobiliteitsdossiers. Ook dit komt ten goede van de burger.

 

Komt er één enkel gemeentehuis voor de fusiegemeente?

Nee, beide gemeentehuizen blijven behouden. De administratie moet allemaal een plek krijgen. Het is mogelijk dat er diensten zullen verschoven worden maar de twee gemeentehuizen blijven open als loket. Als we wat variatie in de openingsuren brengen, kunnen we de dienstverlening in tijd verruimen. Er is momenteel geen intentie om een nieuw gemeentehuis te bouwen ergens tussenin. In de toekomst zullen de inwoners ook veel meer digitaal kunnen aanvragen waardoor het gemeentehuis nog dichter bij je thuis staat.

 

Vanaf wanneer zijn Neerpelt en Overpelt één gemeente?

Op 26 juni werd door de gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt de principiële beslissing tot fusie genomen. Uiterlijk eind 2017 moeten beide raden de definitieve beslissing nemen en een naam voor de nieuwe gemeente kiezen.

De nieuwe gemeente zal dan officieel het levenslicht zien op 1 januari 2019.

 

Hoe gaat dit met de verkiezingen in zijn werk?

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 hebben betrekking op de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente zal meer dan 30.000 inwoners tellen. Dit betekent dat er 31 gemeenteraadsleden verkozen worden (tegenover een totaal van 48 raadsleden nu).

De politieke partijen in beide gemeenten zullen lijsten kunnen opstellen met daarop kandidaten uit zowel Neerpelt als Overpelt. Ook al zijn we in oktober 2018 nog geen nieuwe gemeente, toch zal je al op een kandidaat uit de andere gemeente kunnen stemmen.

 

Wie wordt burgemeester?

Op deze vraag is er geen antwoord, net zomin als we zouden weten wie de burgemeesters van respectievelijk Neerpelt en Overpelt zouden zijn op 01.01.2019 in het geval er géén fusie zou zijn.

De burgemeester wordt steeds benoemd uit de verkozenen voor de gemeenteraad, die daarvoor kandidaten kunnen voordragen.

 

Betekent een fusie ook dat er meer politieke mandaten te verdelen zijn?

Neen, integendeel. Er zal slechts één in plaats van twee burgemeesters zijn en 31 in plaats van 48 gemeenteraadsleden. Het schepencollege zal bestaan uit 10 personen tegenover een totaal van 14 personen nu.

 

Is het 100% zeker dat de fusie er komt?

Er werd op 26 juni 2017 een principiële beslissing tot fusie genomen door beide gemeenteraden. Vervolgens wordt uiterlijk op 31 december 2017 een definitief besluit tot fusie genomen.

Voor beide beslissingen is een meerderheid in beide gemeenteraden vereist.

 

Wat zal er met de 500 euro per inwoner gebeuren?

Het is niet zo dat de fusiegemeente een cheque van 16 miljoen euro ontvangt. De Vlaamse Overheid zal ten belope van dit bedrag de leningen op naam van beide gemeenten overnemen. Die schuld hoeven we met de nieuwe gemeente niet meer af te betalen, maar kunnen we investeren in de uitdagingen van de toekomst.

 

Neerpelt en Overpelt heffen verschillende belastingen. Hoeveel zal ik moeten betalen?

De belastingtarieven voor 2019 zijn nog niet gekend. Er moet namelijk een hele waaier aan tarieven worden vastgelegd: de aanvullende personenbelasting, de gemeentelijke opcentiemen, de huisvuilregeling, de tarieven voor dienstverlening, vrije tijd en kinderopvang, verenigingensubsidies… Dit is een opdracht voor het nieuwe gemeentebestuur dat in oktober 2018 verkozen wordt en in januari 2019 van start gaat. Het is alleszins de betrachting dat de globale fiscale druk niet zal stijgen, d.w.z. dat het niet de bedoeling is om de totale belastinginkomsten voor de gemeente te laten stijgen.

 

Wat gebeurt er met identieke straatnamen in beide gemeenten?

 

54 straatnamen dienen van naam te veranderen. Meer informatie vind je hier.

 

Welke wordt de nieuwe naam van de gemeente?

We willen een passende naam voor de nieuwe gemeente: een naam die verwijst naar onze eigenheid, naar wat ons verbindt, naar wat ons onderscheidt van andere gemeenten. De nieuwe gemeentenaam zal uiterlijk eind 2017 gekozen moeten worden.

 

Meer informatie over hoe we een naam voor de nieuwe gemeente kiezen vind je hier.

 

Krijgt de nieuwe gemeente ook een nieuwe postcode?

De postcodes 3900 en 3910 blijven behouden.

 

Waarom is er geen referendum georganiseerd?

Een gemeentelijk referendum laat enkel toe om aan de bevolking een ja/nee-vraag voor te leggen en laat geen mogelijkheid tot nuancering. Een fusievraag is een ingewikkeld gegeven en kan je niet beantwoorden met een ja/nee-vraag.

 

Zit de fusiegemeente niet met te veel personeel?

De fusie waarbij de dienstverlening geïntegreerd wordt, heeft geen onmiddellijk effect op de personeelsbehoeften. Er worden geen personeelsleden ontslagen ten gevolge van de fusie.

Een samenvoeging van de twee besturen laat ons toe om te werken aan een krachtigere organisatie die minder kwetsbaar is bij afwezigheden en minder afhankelijk van de expertise van één persoon. Bovendien zullen diverse medewerkers zich kunnen specialiseren in domeinen waarin beide besturen tot op heden niet actief zijn.

 

Komen er hoorzittingen/inspraakmomenten?

In juli en augustus zijn er 9 infoavonden geweest, één in elke deelkern. Tijdens deze avonden mochten we 900 mensen verwelkomen. 

In het najaar voorzien we nog een zestal avonden waarbij we samen met de inwoners dieper ingaan op een aantal thema's. De data en onderwerpen van deze avonden worden binnenkort meegedeeld.
 

Moeten verenigingen en ondernemingen bij de fusie een melding maken van de adreswijziging aan het Belgisch staatsblad? 

Neen. Wanneer de gemeente een nieuwe naam krijgt, volstaat de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het samenvoegingsdecreet van de nieuwe gemeente. Verenigingen en ondernemen hoeven hiervoor verder niets te doen.

 

Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam of het busnummer wijzigt een melding maken aan het Belgisch staatsblad?

Ja. Dit wordt door het Belgisch Staatsblad gratis doorgevoerd als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs), op voorwaarde dat de publicatie wel beperkt is tot die opgelegde adreswijzigingen. 

 

Gaan de verbouwingswerken aan het gemeentehuis van Overpelt verder?

Ja, de gemeenten blijven werken zoals voorzien in hun meerjarenplanning. Vanaf het moment dat het besluit tot fusie definitief genomen is, worden eventuele nieuwe investeringen steeds onderling overlegd.

 

Waar zullen de zittingen van de nieuwe gemeenteraad plaatsvinden?

De eerste gemeenteraadszitting van de nieuwe gemeente vindt plaats in het gemeentehuis van de secretaris-coördinator. Die raad zal beslissen waar de toekomstige raadszittingen zullen plaatsvinden.

 

Moeten verenigingen die in beide gemeenten bestaan ook fusioneren?

Nee, het is belangrijk dat dorpen hun eigenheid behouden en dat verenigingen er hun plaats vinden. Ook de nieuwe gemeente zal deze verenigingen ondersteunen.

 

Moeten alle inwoners een nieuwe identiteitskaart en/of reispas?

Momenteel kan er nog geen uitsluitsel gegeven worden over het feit dat de inwoners al dan niet met hun e-ID en hun persoonlijke code langs het gemeentehuis moeten komen. De FOD Binnenlandse zaken onderzoekt momenteel de vraag naar aanleiding van de verschillende fusiebewegingen in Vlaanderen. Men denkt mee om dit voor de inwoners zo vlot mogelijk te laten verlopen maar het is momenteel technisch niet mogelijk om de gegevens op de chip op afstand te wijzigen. 

Hoe dan ook zal je geen nieuwe identiteitskaart moeten aanvragen en dus zijn er voor de burger ook geen extra kosten aan verbonden. De gegevens op de chip zullen wel aangepast moeten worden. We laten iedereen tijdig weten op welke manier we dit zullen aanpakken.

Aan de reispas is geen adres gekoppeld, enkel een plaats van uitgifte. We vermoeden dat deze kunnen behouden worden.

 

Brengt een fusie ook kosten mee?

Een fusie brengt inderdaad ook kosten met zich mee. Er zullen een heel aantal diensten op elkaar moeten afgestemd worden en er zal ook een nieuw organogram gemaakt moeten worden gemaakt. Er zal waarschijnlijk een nieuw logo komen,... Het zou ook kunnen dat de gemeenten deskundigheid moeten inhuren. Er zullen ook kosten zijn voor nieuwe straatnaamborden en nieuwe gemeenteborden aan de buitengrenzen. Het zijn vooral praktische kosten. Voor de rest denken we dat we geen fundamentele kosten hebben voor de fusie. Het zal vooral geduld, moeite en inspanningen kosten en daarin zullen we ons moeten laten begeleiden.

 

Indien mijn straatnaam wijzigt, moet ik dan zelf alles regelen en bekostigen? Of kan de 500€/inwoner hiervoor gebruikt worden?

De fusiegemeente heeft de wil een aantal zaken te faciliteren: op tijd een nieuwe naam vastleggen, afspraken maken met B-Post voor het doorsturen van post,... . Er zijn wel wat hindernissen voor de inwoners, adreswijzigingen die je zelf zal moeten doorgeven. De nieuwe gemeente krijgt geen 500€/inwoner in handen maar een kwijtschelding van schulden.

 

Mag je kiezen waar je begraven wordt, zonder bij te betalen?

In Neerpelt is er één actief kerkhof, in Overpelt zijn er 3. Er is een regelgeving op de begraafplaatsen die ook voorziet in tarieven. Dit is een van de belastingreglementen die tegen 31/12/2019 op elkaar afgestemd moeten worden. Maar in één gemeente geldt hetzelfde reglement op de begraafplaatsen voor elke inwoner, en die betalen ook elk dezelfde belastingen voor eenzelfde dienst. Dus er zal in de nieuwe gemeente geen verschil zijn in de tarieven voor alle inwoners.

 

Indien de fusie er komt, hoe zit het dan met de omleidingsweg?

De fusie en de omleidingsweg hebben geen verband. De omleidingsweg is een gewestweg. Het Vlaams Gewest moet daarover een beslissing nemen en de weg aanleggen of een alternatief zoeken voor het probleem van de Heerstraat en Hamonterweg.

 

Op basis van welke studie wordt de fusie doorgevoerd?

Het is niet zo dat de gemeente Overpelt en Neerpelt elkaar niet kennen of weten hoe de andere gemeente in elkaar steekt. De beide gemeenten kennen elkaars huishouden, personeelsleden,... . Het is vooral de wil en de goesting die ervoor zorgt dat de gemeenten de sprong willen maken. De organisaties zullen op elkaar worden afgestemd. Het is mogelijk dat de besturen hiervoor nood hebben aan expertise en bijstand. Aan de basis van de overwegingen om tot een fusie over te gaan liggen wel een aantal studies:

 • Het structuurplan Vlaanderen dat Overpelt en Neerpelt beschouwd als één kleinstedelijk gebied
 • De woonbehoeftestudie voor beide gemeenten en dit kleinstedelijk gebied
 • De demografische evoluties en prognoses
 • De financiële analyse door Belfius
 • Het gemeenschappelijk mobiliteitsplan
 • www.limburg.incijfers.be
 • ....

 

In de toekomst zal het gemeentehuis steeds meer digitaal worden maar kunnen we ook nog terecht op het gemeentehuis?

Indien er steeds meer digitaal zal kunnen worden gedaan, zal dat betekenen dat binnen het gemeentehuis er meer tijd vrijkomt om persoonlijk mensen verder te helpen. Het is een extra kanaal van dienstverlening. Twee gemeentehuizen blijven open, persoonlijke dienstverlening en digitale dienstverlening.

Blijven beide centra van Neerpelt en Overpelt bestaan?

Enkel de gemeentegrens zal wegvallen. Het zwaartepunt ligt tussen de twee kernen, op vlak van ruimtelijke ordening. Dit betekent niet dat de huidige centra niet verder mogen ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de centra van andere gehuchten.

Hoe worden de vergadering van de gemeenteraad georganiseerd na de datum van de definitieve beslissing tot fusie en tot de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 1 januari 2019?

Tot 31 december 2018 zullen beide gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt gewoon blijven werken zoals ze nu doen. Een eventuele beslissing om te fuseren gaat daar niets aan veranderen. Pas om 1 januari 2019 zal er één nieuwe gemeenteraad worden geïnstalleerd. De nieuwe gemeenteraad zal bestaan uit 31 raadsleden. Deze nieuwe raad bepaalt zelf waar die vergadert.

Wat zal er veranderen aan de subsidiëring van het verenigingsleven?

Zowel in de gemeente Neerpelt al in de gemeente Overpelt is er een goede basis voor subsidiëring. De bedoeling is dat de verenigingen er zeker niet slecht op worden. De verschillen worden afgestemd en de reglementen zullen worden geactualiseerd. De is iets wat de nieuwe gemeenteraad zal behartigen. 

Zullen de gehuchten ook belangrijk zijn in de nieuwe fusiegemeente?

Dit is absoluut de bedoeling. Het dorpenbeleid gaat van belang zijn. De bedoeling is dat ieder gehucht zijn eigen identiteit kan behouden.

Blijft de halteplaats Overpelt bestaan?

Er is geen enkele indicatie dat de halteplaats Overpelt zou moeten verdwijnen. Infrabel heeft zich daarentegen enkele jaren geleden principieel bereid verklaard de halteplaats naar het westen op te schuiven er werd samen met de gewestwegbeheerder, de Lijn, NMBS en de gemeente Overpelt een onderzoek opgestart dat mogelijks pas zijn beslag kan krijgen nadat een aantal onbekende factoren, zoals de reactivering Ijzeren Rijn en realisatie van Spartacus uitgeklaard worden.

Hoe zien de volgende gemeenteraadsverkiezingen eruit?

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wordt er één gemeenteraad gekozen door de inwoners van Overpelt en Neerpelt. We gaan naar één gemeente met één gemeenteraad van 31 gemeenteraadsleden, 1 burgemeester, 1 OCMW-voorzitter en maximaal 8 schepenen. Het fusiedecreet voorziet dat gemeenten die fuseren in de eerste legislatuur 2 extra schepenen mogen aanduiden en in de volgende legislatuur nog één.

Het OCMW verdwijnt als zelfstandige entiteit en wordt opgenomen in de gemeente. Dit heeft eigenlijk niets te maken met de fusie en zal gelden voor alle gemeenten van het Vlaams Gewest.