Fusie: veelgestelde vragen

Algemeen

Dienstverlening

Politiek

Financieel

Adressen

Personeel

Verenigingen

Mobiliteit

Commercieel


 


Algemeen

 

Vanaf wanneer zijn Neerpelt en Overpelt één gemeente?

De nieuwe gemeente zal officieel het levenslicht zien op 1 januari 2019.

 

Welke zijn de voordelen van een fusie voor de gemeente?

Door een fusie van Neerpelt en Overpelt ontstaat centraal in Noord-Limburg een nieuwe grote gemeente die we in Limburg op de kaart zetten. Dat creëert mogelijkheden die we nu niet hebben. De fusie zal leiden tot een krachtige en efficiënte organisatie die de goede dienstverlening voor haar inwoners nog verder zal versterken. Samen staan we als lokaal bestuur sterker en dat is met het oog op de uitdagingen van de toekomst belangrijk voor de inwoners.

 • Voor de inwoners kunnen we de bereikbaarheid van de dienstverlening maximaal uitbouwen.
 • De organisatie wordt sterker gemaakt, minder kwetsbaar en minder afhankelijk van een kleine personeelsbezetting. Dossiers kunnen op die manier vlotter afgehandeld worden.
 • Door samenvoeging van het personeel van de twee gemeentebesturen zullen medewerkers zich kunnen specialiseren in bepaalde domeinen. Deze doorgedreven ‘terreinkennis’ komt ten goede van de inwoners.
 • De uitdagingen voor de toekomst zijn groot. Als grote gemeente zullen we daar beter voor gewapend zijn. Zo kunnen we de verwachtingen over digitalisering en online dienstverlening beter inlossen en tegelijkertijd nog beter rekening houden met mensen die nog niet zo vlot zijn met online toepassingen.
 • Een fusie zorgt bovendien voor een financieel sterke gemeente. Beide besturen hebben momenteel hun zaken goed op orde, maar in economisch moeilijke tijden en met de uitdagingen van de toekomst op de plank, is extra financiële slagkracht geen overbodige luxe. Door te fusioneren kan de fusiegemeente rekenen op een schuldafbouw van 500 euro per inwoners van de Vlaamse Overheid.

Zo kan de nieuwe gemeente met een bijzonder lage schuldgraad uit de startblokken schieten. Dat schept ruimte voor projecten die de gemeenten afzonderlijk nauwelijks of niet zouden aankunnen.

 

Schaalvoordelen, wat betekent dat precies?

Een schaalvoordeel is het economische voordeel dat gerealiseerd wordt door op grotere schaal werkzaam te zijn. Dit bereiken we door het halveren van het aantal te voeren aankoopprocedures voor een groter aantal gebruikers, minder mandatarissen etc. Grotere hoeveelheden aankopen leidt ook tot een goedkopere prijs per stuk. Een voorbeeld: jij koopt een broek en ik koop een broek, elk aan volle prijs. Maar wie twee broeken koopt, krijgt de tweede aan de helft van de prijs. Samen twee broeken kopen kost dus minder.

 

Wat zal er voor mij als burger veranderen?

In het dagelijkse leven zal je in eerste instantie weinig merken van een fusie. De bakker in je dorp blijft zijn brood dagelijks bakken. Enkele noodzakelijke aanpassingen, zoals mogelijk een nieuwe straatnaam, zullen doorgevoerd worden.

Op termijn zal je als burger de voordelen plukken van een grotere beleidscapaciteit, wat betekent dat het gemeentebestuur in staat is om meer en beter beleid te voeren ten voordele van iedereen: gezinnen, scholen, verenigingen, jeugd, senioren,… Bovendien zal een groter bestuur beter kunnen wegen op de besluitvorming op hogere niveaus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grote mobiliteitsdossiers. Ook dit komt ten goede van de burger.

 

Welke wordt de nieuwe naam van de gemeente?

Inwoners van Overpelt en Neerpelt konden voorstellen indienen en stemmen op hun favoriete naam voor de fusiegemeente. Pelt kreeg de meeste stemmen. De gemeenteraden hebben deze naamkeuze bekrachtigd, waardoor de keuze definitief is.

 

Is het 100% zeker dat de fusie er komt?

De gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt hebben in december 2018 de definitieve beslissing genomen om te fusioneren en samen de gemeente Pelt te vormen.

 

Komen er hoorzittingen/inspraakmomenten?

De inwoners werden geconsulteerd bij de keuze van de naam voor de nieuwe gemeente. Ook hebben ze inspraak bij de keuze van de nieuwe straatnamen.

Bovendien staan er nog verschillende inspiratieavonden op het programma, waarbij we samen met de inwoners dieper ingaan op een aantal thema's. De data en onderwerpen van deze avonden vind je hier.

 

Waarom is er geen referendum georganiseerd?

Een gemeentelijk referendum laat enkel toe om aan de bevolking een ja/nee-vraag voor te leggen en laat geen mogelijkheid tot nuancering. Een fusievraag is een ingewikkeld gegeven en kan je niet beantwoorden met een ja/nee-vraag.

 

Op basis van welke studie wordt de fusie doorgevoerd?

Het is niet zo dat de gemeente Overpelt en Neerpelt elkaar niet kennen of weten hoe de andere gemeente in elkaar steekt. De beide gemeenten kennen elkaars huishouden, personeelsleden,... . Het is vooral de wil en de goesting die ervoor zorgt dat de gemeenten de sprong willen maken. De organisaties zullen op elkaar worden afgestemd. Het is mogelijk dat de besturen hiervoor nood hebben aan expertise en bijstand. Aan de basis van de overwegingen om tot een fusie over te gaan liggen wel een aantal studies:

 • Het structuurplan Vlaanderen dat Overpelt en Neerpelt beschouwt als één kleinstedelijk gebied
 • De woonbehoeftestudie voor beide gemeenten en dit kleinstedelijk gebied
 • De demografische evoluties en prognoses
 • De financiële analyse door Belfius
 • Het gemeenschappelijk mobiliteitsplan
 • www.limburg.incijfers.be
 • ....

 

Zullen de gehuchten ook belangrijk zijn in de nieuwe fusiegemeente?

Dit is absoluut de bedoeling. Het dorpenbeleid gaat van belang zijn. De bedoeling is dat ieder gehucht zijn eigen identiteit kan behouden.

 

Worden de twee recyclageparken behouden? 

Ja, beide recyclageparken worden uitgebaat door Limburg.net en blijven bestaan. Je kan overigens nu al in eender welk recyclagepark terecht dat door Limburg.net wordt uitgebaat. 

 

Dienstverlening

 

Komt er één enkel gemeentehuis voor de fusiegemeente?

Nee, beide gemeentehuizen blijven behouden. De administratie moet allemaal een plek krijgen. Het is mogelijk dat er diensten zullen verschoven worden maar de twee gemeentehuizen blijven open als loket. Als we wat variatie in de openingsuren brengen, kunnen we de dienstverlening in tijd verruimen. Er is momenteel geen intentie om een nieuw gemeentehuis te bouwen ergens tussenin. In de toekomst zullen de inwoners ook veel meer digitaal kunnen aanvragen waardoor het gemeentehuis nog dichter bij je thuis staat.

 

In de toekomst zal het gemeentehuis steeds meer digitaal worden maar kunnen we ook nog terecht op het gemeentehuis?

Indien er steeds meer digitaal zal kunnen worden gedaan, zal dat betekenen dat binnen het gemeentehuis er meer tijd vrijkomt om persoonlijk mensen verder te helpen. Het is een extra kanaal van dienstverlening. Twee gemeentehuizen blijven open, persoonlijke dienstverlening en digitale dienstverlening gaan hand in hand.

 

Politiek

Hoe gaat dit met de verkiezingen in zijn werk?

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 hebben betrekking op de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente zal meer dan 30.000 inwoners tellen. Dit betekent dat er 31 gemeenteraadsleden verkozen worden (tegenover een totaal van 48 raadsleden nu).

De politieke partijen in beide gemeenten zullen lijsten kunnen opstellen met daarop kandidaten uit zowel Neerpelt als Overpelt. Ook al zijn we in oktober 2018 nog geen nieuwe gemeente, toch zal je al op een kandidaat uit de andere gemeente kunnen stemmen.

 

Wie wordt burgemeester?

Op deze vraag is er geen antwoord, net zomin als we zouden weten wie de burgemeesters van respectievelijk Neerpelt en Overpelt zouden zijn op 01.01.2019 in het geval er géén fusie zou zijn.

De burgemeester wordt steeds benoemd uit de verkozenen voor de gemeenteraad, die daarvoor kandidaten kunnen voordragen.

 

Betekent een fusie ook dat er meer politieke mandaten te verdelen zijn?

Neen, integendeel. Er zal slechts één in plaats van twee burgemeesters zijn en 31 in plaats van 48 gemeenteraadsleden. Het schepencollege zal bestaan uit 10 personen tegenover een totaal van 14 personen nu.

 

Waar zullen de zittingen van de nieuwe gemeenteraad plaatsvinden?

De eerste gemeenteraadszitting van de nieuwe gemeente vindt plaats in het gemeentehuis van de secretaris-coördinator. Die raad zal beslissen waar de toekomstige raadszittingen zullen plaatsvinden.

 

Hoe worden de vergadering van de gemeenteraad georganiseerd na de datum van de definitieve beslissing tot fusie en tot de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 1 januari 2019?

Tot 31 december 2018 zullen beide gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt gewoon blijven werken zoals ze nu doen. Pas om 1 januari 2019 zal er één nieuwe gemeenteraad worden geïnstalleerd. De nieuwe gemeenteraad zal bestaan uit 31 raadsleden. Deze nieuwe raad bepaalt zelf waar die vergadert.

 

Hoe zien de volgende gemeenteraadsverkiezingen eruit?

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wordt er één gemeenteraad gekozen door de inwoners van Overpelt en Neerpelt. We gaan naar één gemeente met één gemeenteraad van 31 gemeenteraadsleden, 1 burgemeester, 1 OCMW-voorzitter en maximaal 8 schepenen. Het fusiedecreet voorziet dat gemeenten die fuseren in de eerste legislatuur 2 extra schepenen mogen aanduiden en in de volgende legislatuur nog één.

Het OCMW verdwijnt als zelfstandige entiteit en wordt opgenomen in de gemeente. Dit heeft eigenlijk niets te maken met de fusie en zal gelden voor alle gemeenten van het Vlaams Gewest.

 

Financieel

Wat zal er met de 500 euro per inwoner gebeuren?

Het is niet zo dat de fusiegemeente een cheque van 16 miljoen euro ontvangt. De Vlaamse Overheid zal ten belope van dit bedrag de leningen op naam van beide gemeenten overnemen. Die schuld hoeven we met de nieuwe gemeente niet meer af te betalen, maar kunnen we investeren in de uitdagingen van de toekomst.

 

Neerpelt en Overpelt heffen verschillende belastingen. Hoeveel zal ik moeten betalen?

De belastingtarieven voor 2019 zijn nog niet gekend. Er moet namelijk een hele waaier aan tarieven worden vastgelegd: de aanvullende personenbelasting, de gemeentelijke opcentiemen, de huisvuilregeling, de tarieven voor dienstverlening, vrije tijd en kinderopvang, verenigingensubsidies… Dit is een opdracht voor het nieuwe gemeentebestuur dat in oktober 2018 verkozen wordt en in januari 2019 van start gaat. Het is alleszins de betrachting dat de globale fiscale druk niet zal stijgen, d.w.z. dat het niet de bedoeling is om de totale belastinginkomsten voor de gemeente te laten stijgen.

 

Brengt een fusie ook kosten mee?

Een fusie brengt inderdaad ook kosten met zich mee. Er zullen een heel aantal diensten op elkaar moeten afgestemd worden en er zal ook een nieuw organogram gemaakt moeten worden gemaakt. Er zal een nieuw logo komen, nieuwe website... De gemeenten huren ook deskundigheid in. Er zullen ook kosten zijn voor nieuwe straatnaamborden en nieuwe gemeenteborden aan de buitengrenzen. Het zijn vooral praktische kosten. Voor de rest denken we dat we geen fundamentele kosten hebben voor de fusie. Het zal vooral geduld, moeite en inspanningen kosten en daarin zullen we ons moeten laten begeleiden.

 

Indien mijn straatnaam wijzigt, moet ik dan zelf alles regelen en bekostigen? Of kan de 500 euro/inwoner hiervoor gebruikt worden?

De fusiegemeente heeft de wil een aantal zaken te faciliteren: op tijd een nieuwe naam vastleggen, afspraken maken met B-Post voor het doorsturen van post,... . Er zijn wel wat hindernissen voor de inwoners, adreswijzigingen die je zelf zal moeten doorgeven. De nieuwe gemeente krijgt geen 500 euro/inwoner in handen maar een kwijtschelding van schulden.

 

Mag je kiezen waar je begraven wordt, zonder bij te betalen?

In Neerpelt is er één actief kerkhof, in Overpelt zijn er drie. Er is een regelgeving op de begraafplaatsen die ook voorziet in tarieven. Dit is een van de belastingreglementen die tegen 31/12/2018 op elkaar afgestemd moeten worden. Maar in één gemeente geldt hetzelfde reglement op de begraafplaatsen voor elke inwoner, en die betalen ook elk dezelfde belastingen voor eenzelfde dienst. Dus er zal in de nieuwe gemeente geen verschil zijn in de tarieven voor alle inwoners.

Adressen

 

Wat gebeurt er met identieke straatnamen in beide gemeenten?

54 straatnamen dienen van naam te veranderen. Meer informatie vind je hier.

 

Krijgt de nieuwe gemeente ook een nieuwe postcode?

De postcodes 3900 en 3910 blijven behouden.

 

Worden de namen van de deelgemeenten behouden?

Ja, de namen van de deelgemeenten blijven behouden en zullen niet verdwijnen. Neerpelt, Overpelt en Sint-Huibrechts-Lille blijven bestaan als deelgemeenten in de nieuwe gemeente Pelt, omdat zij vroeger zelfstandige gemeenten waren. Verder zullen deze namen blijvend gebruikt worden als aanduidingen van plaatsen, zoals ook Lindel, Holven, Grote Heide Damsheide, Herent etc. blijven bestaan.

 

Moet ik post vanaf 1/1/2019 naar “Pelt” sturen, of mag ik Overpelt en Neerpelt blijven gebruiken?

Na de fusie is “Pelt” de officiële gemeentenaam, maar post die verstuurd wordt naar “3900 Overpelt” en “3910 Neerpelt” wordt ook bedeeld.

 

Wat gebeurt er met post die aan het oude adres geadresseerd wordt? 

Bpost zal de briefwisseling van de betrokken bewoners en firma’s gedurende drie maanden gratis blijven bezorgen op het gewijzigd adres, ook al is de briefwisseling geadresseerd op de oude naam of nummer. Je kan deze doorzending niet verlengen.

Bpost heeft deze aangepaste procedure kenbaar gemaakt op 8 maart 2018. De betrokkenen zullen een brief ontvangen waarin staat wat ze precies moeten doen.

 

Moeten alle inwoners een nieuwe identiteitskaart en/of reispas?

Momenteel kan er nog geen uitsluitsel gegeven worden over het feit dat de inwoners al dan niet met hun e-ID en hun persoonlijke code langs het gemeentehuis moeten komen. De FOD Binnenlandse zaken onderzoekt momenteel de vraag naar aanleiding van de verschillende fusiebewegingen in Vlaanderen. Men denkt mee om dit voor de inwoners zo vlot mogelijk te laten verlopen maar het is momenteel technisch niet mogelijk om de gegevens op de chip op afstand te wijzigen. 

Hoe dan ook zal je geen nieuwe identiteitskaart moeten aanvragen en dus zijn er voor de burger ook geen extra kosten aan verbonden. De gegevens op de chip zullen wel aangepast moeten worden. We laten iedereen tijdig weten op welke manier we dit zullen aanpakken.

Aan de reispas is geen adres gekoppeld, enkel een plaats van uitgifte. We vermoeden dat deze kunnen behouden worden.

 

Moet ik naar het gemeentehuis komen om het kentekenbewijs van mijn voertuig te laten aanpassen? 

Nee, voortaan is het niet meer nodig om met je kentekenbewijs naar het gemeentehuis te komen wanneer je adres wijzigt. Bij een adreswijziging wordt je adres automatisch aangepast in de databank van de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het oude adres blijft gewoon op het kentekenbewijs staan.

 

Ik ben geboren in Neerpelt of Overpelt. Wordt deze geboorteplaats aangepast? 

Nee, de geboorteakte wordt niet aangepast. De geboorteplaats Neerpelt of Overpelt zal dus op je identiteitskaart blijven staan. 

 

Heeft de adreswijziging invloed op het openbaar onderzoek van mijn bouwvergunning? 

Nee, een stedenbouwkundige vergunning wordt gekoppeld aan de kadastrale gegevens van het perceelnummer en niet aan het adres. Het openbaar onderzoek loopt gewoon verder. 

 

Moeten verenigingen en ondernemingen bij de fusie een melding maken van de adreswijziging aan het Belgisch staatsblad? 

Neen. Wanneer de gemeente een nieuwe naam krijgt, volstaat de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het samenvoegingsdecreet van de nieuwe gemeente. Verenigingen en ondernemen hoeven hiervoor verder niets te doen.

 

Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam of het busnummer wijzigt een melding maken aan het Belgisch staatsblad?

Ja. Dit wordt door het Belgisch Staatsblad gratis doorgevoerd als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs), op voorwaarde dat de publicatie wel beperkt is tot die opgelegde adreswijzigingen. 

 

Mag ik de nieuwe gemeentenaam al vermelden op mijn bestelwagen?

Ja, je mag de nieuwe gemeentenaam nu al gebruiken op je bestel- of vrachtwagen.

 

Moeten Nederlanders hun straatnaam laten aanpassen op hun nationaal paspoort?

Nee, er worden geen adresgegevens vermeld op Nederlandse paspoorten of identiteitskaarten.

 

Personeel

 

Zit de fusiegemeente niet met te veel personeel?

De fusie waarbij de dienstverlening geïntegreerd wordt, heeft geen onmiddellijk effect op de personeelsbehoeften. Er worden geen personeelsleden ontslagen ten gevolge van de fusie.

Een samenvoeging van de twee besturen laat ons toe om te werken aan een krachtigere organisatie die minder kwetsbaar is bij afwezigheden en minder afhankelijk van de expertise van één persoon. Bovendien zullen diverse medewerkers zich kunnen specialiseren in domeinen waarin beide besturen tot op heden niet actief zijn.

 

Verenigingen

 

Moeten verenigingen die in beide gemeenten bestaan ook fusioneren?

Nee, het is belangrijk dat dorpen hun eigenheid behouden en dat verenigingen er hun plaats vinden. Ook de nieuwe gemeente zal deze verenigingen ondersteunen.


Wat zal er veranderen aan de subsidiëring van het verenigingsleven?

Zowel in de gemeente Neerpelt al in de gemeente Overpelt is er een goede basis voor subsidiëring. De bedoeling is dat de verenigingen er zeker niet slechter van worden. De verschillen worden afgestemd en de reglementen zullen worden geactualiseerd. De is iets wat de nieuwe gemeenteraad zal behartigen. 

 

Mobiliteit

 

Hoe zit het dan met de omleidingsweg?

De fusie en de omleidingsweg hebben geen verband. De omleidingsweg is een gewestweg. Het Vlaams Gewest moet daarover een beslissing nemen en de weg aanleggen of een alternatief zoeken voor het probleem van de Heerstraat en Hamonterweg.

Blijft de halteplaats Overpelt bestaan?

Er is geen enkele indicatie dat de halteplaats Overpelt zou moeten verdwijnen. Infrabel heeft zich daarentegen enkele jaren geleden principieel bereid verklaard de halteplaats naar het westen op te schuiven er werd samen met de gewestwegbeheerder, de Lijn, NMBS en de gemeente Overpelt een onderzoek opgestart dat mogelijks pas zijn beslag kan krijgen nadat een aantal onbekende factoren, zoals de reactivering Ijzeren Rijn en realisatie van Spartacus uitgeklaard worden.

Commercieel

Blijven beide centra van Neerpelt en Overpelt bestaan?

Enkel de gemeentegrens zal wegvallen. Het zwaartepunt ligt tussen de twee kernen, op vlak van ruimtelijke ordening. Dit betekent niet dat de huidige centra niet verder mogen ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de centra van andere gehuchten.