Inwoners zoeken mee naar nieuwe straatnamen

Vanaf 1 januari 2019, wanneer de fusiegemeente uit de startblokken schiet, zullen 54 straten een nieuwe naam krijgen. Inwoners kunnen vanaf nu voorstellen lanceren. In februari komen de bewoners van deze straten samen om een definitief voorstel van naam te doen.

De gemeenteraden zullen in mei 2018 een definitieve beslissing over de nieuwe straatnamen nemen. 

Inwoners lanceren voorstellen voor nieuwe straatnamen 

Net zoals alle inwoners van Neerpelt en Overpelt werden betrokken bij de keuze van een nieuwe gemeentenaam, krijgen de bewoners van de straten die van naam zullen wijzigen ook inspraak in de keuze van de nieuwe straatnamen. Tot en met 14 januari kunnen alle inwoners van Neerpelt en Overpelt voorstellen voor nieuwe straatnamen insturen via het online participatieplatform www.participelt.be

Richtlijnen voor nieuwe straatnamen 

Het is belangrijk om voor elk van de 54 straten een passende en kwaliteitsvolle naam te kiezen. Een werkgroep met daarin de heemkundige kringen en cultuurraden van beide gemeenten bakende daarom aan de hand van enkele richtlijnen een breed speelveld af voor de keuze van de straatnamen. Zo zou een straat die in een wijk ligt met straatnamen die tot een bepaald thema behoren (bijvoorbeeld bloemen of vogels), bij voorkeur een naam krijgen binnen datzelfde thema. De richtlijnen kan je hier raadplegen.

De werkgroep zal de ingezonden voorstellen en de bijhorende motiveringen vanaf 15 januari toetsen aan deze richtlijnen. Indien voor een bepaalde straat geen voorstel werd ingediend, zal de werkgroep zelf een voorstel formuleren. 

Buurtbabbels met de bewoners 

Op 18 en 25 februari organiseert de fusiegemeente buurtbabbels voor alle bewoners van de straten die van naam zullen wijzigen. Het doel van deze sessies is om samen met de bewoners tot een gedragen voorstel van straatnaam te komen, dat vervolgens zal worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Deze nemen een principiële beslissing over de straatnamen, waarna een openbaar onderzoek zal volgen. De definitieve beslissing is voorzien voor de raadszittingen van mei. De wijziging van de straatnamen zal ingaan op 1 januari 2019, de dag dat ook de fusiegemeente officieel uit de startblokken zal schieten. 

54 straten wijzigen van naam 

De combinatie van een straatnaam, huisnummer en gemeente maakt een postadres uniek. Twee straten met dezelfde of een gelijkaardige naam zou tot misverstanden kunnen leiden. Daarom wordt voorgesteld dat bij identieke of gelijkluidende straatnamen de straat met het kleinste aantal huisgezinnen van naam zal wijzigen. Gelijkluidende straten zijn straten waarvan: 

  • het eerste deel identiek is;
  • én waarvan het achtervoegsel –laan, -straat, -dreef of –weg is of waarvan het achtervoegsel ontbreekt (bv. Look en Lookstraat).

Ten opzichte van de lijst de lijst die in september werd opgesteld, zijn enkele wijzigingen te noteren. 

Zo zullen de Bergeijksendijk (Neerpelt) en Populierenstraat (Overpelt) niet wijzigen omdat deze namen niet voldoen aan het vastgelegde criterium. Look (Neerpelt) en Steenovenlaan (Neerpelt) behouden hun naam, omdat deze straten meer huisgezinnen tellen dan de Lookstraat (Overpelt) en Steenovenstraat (Overpelt). Verder zal ook de Biezenstraat (Overpelt) van naam wijzigen, wegens sterke gelijkenis met de Biezenweg. Ten slotte zullen zowel de Bremstraat in Overpelt als de Bremstraat in Neerpelt een nieuwe naam krijgen. De combinatie van Bermstraat en Bremstraat leidt in Neerpelt al regelmatig tot misverstanden. Om die reden zullen de Bremstraat in Neerpelt én Overpelt van naam veranderen. 

De volledige lijst met te wijzigen straatnamen kan je hier raadplegen.

Oplossingen voor bewoners 

Het wijzigen van een straatnaam brengt onvermijdelijk enkele ongemakken met zich mee. De beide gemeentebesturen proberen deze ongemakken tot een minimum te beperken. Zo werd bijvoorbeeld met bpost overeengekomen dat poststukken, die geadresseerd zijn op het oude adres, gedurende de eerste vier maanden van 2019 automatisch terechtkomen op het nieuwe adres. Tijdens de buurbabbels in februari krijgen de bewoners van de betrokken straten meer informatie over de geboden oplossingen en krijgen ze tips om de adreswijziging zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Gepubliceerd op woensdag 20 december 2017 9.17 u.