Neerpelt en Overpelt zoeken naam voor nieuwe gemeente

Inwoners van Neerpelt en Overpelt kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen voor de volksjury die drie namen zal selecteren uit alle ingediende voorstellen. Vervolgens zullen alle inwoners hun stem mogen uitbrengen op één van deze drie voorgestelde namen.

Aansluitend nemen de beide gemeenteraden op 18 december 2017 een definitieve beslissing over de fusie én over de naam van de fusiegemeente.

Nadat de gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt op 26 juni jongstleden de wederzijdse intentie uitspraken om een fusie aan te gaan, krijgt dit voornemen steeds meer vorm.

In elk van de 9 deelkernen vond een informatievergadering plaats. De burgemeesters Jaak Fransen en Raf Drieskens legden de beweegredenen uit. Fusiecoördinator Frank Smeets vervolgde met een toelichting bij de volgende te nemen stappen. In totaal namen 900 mensen deel aan deze vergaderingen. Tijdens de vragenronde kwamen veel voor de hand liggende en ook minder evidente vragen naar boven: over de naam, straatnamen, het gemeentehuis, de subsidies aan verenigingen, fiscaliteit, enz... De vragen met mogelijke antwoorden werden gepubliceerd op de website www.fusieneerpeltoverpelt.be. 4352 unieke bezoekers surften inmiddels naar deze website. Nergens werd de fusie op zich in vraag gesteld. En dat is positief!

Deze reeks van infovergaderingen wordt vervolgd door een zestal themavergaderingen in het najaar 2017 en het voorjaar van 2018. Deze themavergaderingen handelen over de ruimtelijke ontwikkeling, de bevolkingssamenstelling, de informatie- en dienstverlening, de samenleving en samenhang, mobiliteit en vrijetijdsparticipatie in de toekomstige gemeente. Opnieuw worden de inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan deze gesprekken, die telkens ingeleid worden door een deskundige ter zake.

Op 18 december 2017 wordt aan beide gemeenteraden de definitieve beslissing tot fusie voorgelegd. Die beslissing houdt een vraag aan het Vlaams Parlement in om zowel de nieuwe gemeente te erkennen als de twee oude op te heffen. Tegen die tijd is een nieuwe naam nodig.

De naam

Bij de nieuwe gemeente hoort een passende naam: iets wat verwijst naar onze eigenheid, naar wat ons verbindt en naar wat ons onderscheidt van andere gemeenten.

In de fusiegemeente zullen 32 000 mensen wonen. Zoals we nu met veel trots zeggen dat we van Neerpelt of Overpelt zijn, willen we graag dat iedereen in de toekomst met evenveel trots zegt in de nieuwe gemeente te wonen. We willen al onze inwoners betrekken bij de keuze van een nieuwe naam.

Sinds de gemeenschappelijke intentieverklaring op 26 juni ontvingen we via de website www.fusieneerpeltoverpelt.be, via de formulieren op de infovergaderingen én aan het onthaal van het gemeentehuis van Neerpelt en CC Palethe in Overpelt al 430 voorstellen, waarvan een 120-tal unieke namen. Tot en met vrijdag 15 september kan iedereen zijn of haar voorstel, samen met een motivatie, indienen.


Een volksjury van 32 personen (1 persoon per 1000 inwoners) zal vervolgens op zaterdag 7 oktober het aantal mogelijke namen herleiden tot drie. Deze volksjury zal bestaan uit vijf vertegenwoordigers van de cultuurraden en heemkundige kringen van beide gemeenten en 27 willekeurig gekozen inwoners van minstens 16 jaar die zich kandidaat stellen. Bij de samenstelling van de jury trachten we rekening te houden met een gelijke vertegenwoordiging van beide gemeenten, van geslacht en van leeftijdscategorie. De loting van de volksjury vindt plaats op zaterdag 16 september om 11 uur in de cafetaria van S&R Dommelslag.


Wie in de volksjury wil zetelen, kan zich tot en met vrijdag 15 september kandidaat stellen via www.fusieneerpeltoverpelt.be of via het invulformulier aan de balie van het gemeentehuis in Neerpelt en CC Palethe in Overpelt. Om in de volksjury te kunnen zetelen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • inwoner zijn van Neerpelt of Overpelt;
 • je kan je vrijmaken op 7 oktober in de namiddag;
 • minstens 16 jaar zijn (d.w.z. geboren in 2001 of eerder);
 • de voorbije 5 jaar geen gemeente-, OCMW- of provincieraadslid geweest zijn;
 • geen medewerker zijn van de gemeente- of OCMW-besturen van Neerpelt of Overpelt. 

Van 16 tot en met 31 oktober zullen alle inwoners ouder dan 12 jaar hun stem kunnen uitbrengen op een naam uit deze top drie. Elke inwoner zal één keer kunnen stemmen via de website of bij het onthaal van beide gemeenten. Ter controle vragen we het rijksregisternummer.

Begin november zullen we de naam met de meeste stemmen bekendmaken. Het zijn uiteindelijk de gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt die de definitieve beslissing over de naam van de fusiegemeente nemen.

De straatnamen

54 straatnamen dienen van naam te veranderen.. De combinatie van een straatnaam, huisnummer en gemeente maakt een postadres uniek. Twee straten met dezelfde of een gelijkaardige naam zou tot misverstanden kunnen leiden. Daarom wordt voorgesteld dat de gelijkluidende straatnamen met het minst aantal huis- en busnummers hun naam wijzigen. Zo moeten zo weinig mogelijk gezinnen hun adres wijzigen.We begrijpen dat de wijziging van een straatnaam ongemakken met zich meebrengt. De inwoners van de straten waarvan de naam zal wijzigen, krijgen eerstdaags persoonlijk een brief van de gemeentebesturen. Samen proberen we om de ongemakken die uit de wijziging van de straatnamen voortvloeien, tot een minimum te beperken.

Uiteraard willen we de inwoners ook betrekken bij de keuze van een nieuwe straatnaam. Na de definitieve beslissing tot fusie op 18 december, nodigen we per deelkern de bewoners uit van straten die van naam moeten wijzigen. Tijdens die avond zoeken we samen naar een nieuwe naam. Hierbij roepen we de hulp van de heemkundige kringen en cultuurraden in. Zoals de wettelijke procedure het voorschrijft, adviseren zij immers de gemeenteraden over de nieuwe straatnamen. Het streefdoel is om deze voorstellen begin 2018 klaar te hebben, zodat we samen met de inwoners de nodige voorbereidingen kunnen treffen voor de adreswijziging die zal ingaan op 1 januari 2019.


Samengevat

Gemeentenaam

 • tot en met 15/9: insturen voorstellen naam nieuwe gemeente en kandidaturen volksjury
 • 16/9: loting volksjury
 • 7/10: volksjury selecteert 3 namen
 • 16/10 tot en met 31/10: inwoners kunnen stemmen op één naam
 • begin november: bekendmaking naam met meeste stemmen
 • uiterlijk 31/12: definitieve beslissing naam fusiegemeente door gemeenteraden. 

Straatnamen

 • januari – februari 2018: bewoners denken samen na over nieuwe straatnaam
 • maart 2018: heemkundige kringen en cultuurraden doen voorstel aan gemeenteraden
 • april 2018: openbaar onderzoek
 • mei 2018: definitieve beslissing nieuwe straatnamen
Gepubliceerd op vrijdag 1 september 2017 16.06 u.