Participatie herinrichting Marktplein

Recent besliste het college van burgemeester en schepenen om de herinrichting van het Marktplein samen met de Neerpeltenaren en andere belanghebbenden aan te pakken.
Hierdoor creëert het gemeentebestuur ruimte voor inwoners om vanaf het begin mee na te denken over hoe het nieuwe Marktplein er zou kunnen uitzien.

De gemeente wil haar inwoners mee betrekken bij haar beleid en projecten die ze opstart. 

Eén van die projecten is de herinrichting van het Marktplein in het centrum. Na een eerste denkoefening samen met de participatieambtenaar besliste het college van burgemeester en schepenen om bij het ontwerp en de uitwerking zoveel mogelijk belanghebbenden zoals buurtbewoners, handelaars, ondernemers en bezoekers te betrekken.

In een eerste fase wordt binnen een kerngroep onder meer nagedacht over de te doorlopen stappen om belanghebbenden zoveel mogelijk te betrekken. 

In een tweede fase gaat het bestuur met deze belanghebbenden overleggen, brainstormen, van gedachten wisselen, … Deze tweede fase kan uit verschillende stappen en terugkoppelingsmomenten bestaan zoals bijvoorbeeld een brainstormavond, een avond waarop een eerste ontwerp getoond wordt, feedbackmomenten, …

Een derde en vierde fase kunnen bestaan uit respectievelijk de heraanleg en de ingebruikname van het Marktplein.

Wil je graag op de hoogte blijven van de verschillende stappen die we zetten voor de herinrichting van het Marktplein, stuur dan een mailtje naar onze participatieambtenaar Greet Sleurs via participatie@neerpelt.be.

Naast de herinrichting van het Marktplein besliste het gemeentebestuur bovendien om bij nog enkele andere projecten de inwoners zoveel mogelijk te betrekken. Het gaat hier onder meer over het inrichten van een bufferzone tussen KMO-zone Heikesveld en de omliggende woningen; en het betrekken van inwoners bij het nadenken over verhoogde veiligheid voor fietsers in de Zandstraat.

Wil je verder op de hoogte blijven van hoe de gemeente Neerpelt de inwoners betrekt bij de uitvoering van het beleid, neem dan zeker een kijkje op de blog liefdevoorneerpelt.be.

Gepubliceerd op maandag 14 maart 2016 20.21 u.